Rregullorja “Për Veprimtarinë e Institucionit të Komisionerëve Publikë”.