Regjistri i parashikimit të prokurimit publik – viti 2018

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për vitin 2018


Regjistri i parashikimit të prokurimit publik – viti 2019

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për 4-mujorin e parë, i vitit 2019

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për 4-mujorin e dytë, i vitit 2019

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për 4-mujorin e tretë, i vitit 2019

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për vitin 2019


Regjistri i parashikimit të prokurimit publik – viti 2020

Regjistri i realizimit të prokurimit publik për 4-mujorin e parë, i vitit 2020