ORGANIGRAMA

Me Vendimin nr. 102/2018 të Kuvendit të Shqipërisë, për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017, është miratuar struktura organizative e Institucionit të Komisionerëve Publikë.

E RE - Njoftim për shtyp

Komisioneri Publik ankimoi vendimin nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka PDF

Latest - Press release

The Public Commissioner appealed to the Appeal Chamber the Decision No. 112/2019 for the re-evaluation subject Mr. Dritan Peka PDF