Me Vendimin nr. 102/2018 të Kuvendit të Shqipërisë, për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017, është miratuar struktura organizative e Institucionit të Komisionerëve Publikë.