Vendimi i Kuvendit nr. 37/2022, Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”, i ndryshuar