LEGJISLACIONI

 

INFORMOHU MBI LEGJISLACIONIN

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;

Aneksi i Kushtetutës;

Ligji nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”;

Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

Ligji nr. 33/2023, për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

Ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar;

Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;

Ligji nr.49/2012, “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative, i ndryshuar;

Ligji  nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;

Rregullorja “Për Veprimtarinë e Institucionit të Komisionerëve Publikë”;

Rregullore e Brendshme Administrative e Institucionit të Komisionerëve Publikë;

Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Institucionin e Komisionerëve Publikë;

Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Institucionin e Komisionerëve Publikë”;

Rregullore për median

Rregullore mbi “Përcaktimin e masave mbrojtëse të jashtëzakonshme për kufizimin e përhapjes së COVID-19, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së Institucionit të Komisionerëve Publikë”