Institucioni i Komisionerëve Publikë është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 179/b të Kushtetutës së RSH-së, aneksit Kushtetues dhe ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” si organ i sistemit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Si i tillë, ai nuk ndërmerr iniciativa legjislative dhe në IKP nuk gjen zbatim ligji nr. 146/2014, “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”