Vendimi i Kuvendit nr. 102/2018, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”

Vendimi i Kuvendit nr. 82/2017, “Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur të institucioneve të rivlerësimit sipas ligjit nr. 84/2016”