Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin Normativ nr. 9, datë 25.3.2020, deri në përfundim të gjendjes së epidemisë shkaktuar nga përhapja e COVID-19, pezullohen të gjitha afatet për paraqitjen e ankimeve nga ana e këtij institucioni.