Njoftim për ndërprerjen e përkohshme të shërbimit të pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, duke nisur nga data 10.3.2020, do të ndërpritet shërbimi i pritjes me publikun në ambientet e IKP-së, sipas udhëzimeve të miratuara nga autoritetet përkatëse shtetërore, referuar protokollit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19.

Jeni të lutur, që deri në një njoftim të dytë zyrtar nga Institucioni i Komisionerëve Publikë, denoncimet t’i depozitoni vetëm nëpërmjet :

a. Postës elektronike në këtë adresë:  info@ikp.al info@ikp.al

b. Regjistrimit të denoncimit në faqen tonë zyrtare në rubrikën e dedikuar “DENONCO” në këtë linkhttp://ikp.al/denonco/

Ju falënderojmë për mirëkuptimin!

 

FORMULAR I DENONCIMIT NGA PUBLIKU
(Bazuar në nenin 53 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë)


TË DHËNAT E DENONCUESIT


TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI


PoJo


PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË RIVLERËSIMIT1. VLERËSIMI I PASURISË

Fshehje e pasurisë (pasuri e padeklaruar/e pa justifikuar)KorrupsionTë dhëna të tjera
2. KONTROLLI I FIGURES


Kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuarPranim/shkëmbim dhuratash, favoresh apo parash nga persona të përfshirë në krimin e organizuarTë dhëna të tjera


Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit
3. AFTËSITË PROFESIONALE


Shkelje e etikës profesionaleZvarritje në procesTë dhëna të tjera

UDHËZIM PËR PLOTËSIMIN E KËTIJ FORMULARI**


1. Zgjidhni kutinë përkatëse, sipas kriterit të rivlerësimit

2. Përshkruani në mënyrë të detajuar dhe të saktë të gjitha të dhënat rreth subjektit dhe shkeljes ligjore që po denonconi, në kutinë përkatëse.

3. Bashkëlidhni me këtë Formular Denoncimi të gjitha provat, si dokumenta ligjore, fotografi, apo çdo të dhënë, që vërteton shkeljen e denoncuar.

4. Në rast se keni nevojë për ndihmë në plotësimin e formularit, ju lutem drejtohuni pranë zyrave të institucionit, të cilit i drejtohet ky denoncim.