Ankim Kliko këtu 
Rekomandimi i ONM-së Kliko këtu
Raporti i KP z. D. Sina Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.9.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 7.10.2021 Kliko këtu