Ankime 2018

Ankim kundër vendimit nr. 24, datë 13.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bashkim Dedja

Ankim datë 26.7.2018
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj

Ankim datë 11.7.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 2.5.2019 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 05, datë 23.3.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Mirela Fana

Ankim datë 13.4.2018
Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 04, datë 23.3.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sulejman Tola

Ankim datë 13.4.2018 Kliko Këtu
Heqje dorë nga ankimi ndaj vendimit nr. 04, datë 23.3.2018 Kliko Këtu

Ankim kundër vendimit nr. 02, datë 16.2.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Llalla

Ankim datë 23.3.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 31.5.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.6.2018 Kliko këtu