Ankim datë 26.10.2018  Kliko këtu

Rivendosje në afat e së drejtës së ankimit për një shkak të panjohur  Kliko këtu

Shtesë ankimi  Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 19.7.2019  Kliko këtu