Ankim datë 26.10.2018 Kliko këtu

Rivendosje në afat e së drejtës së ankimit për një shkak të panjohur Kliko këtu

Shtesë ankimi Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 19.7.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 11.10.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 16.10.2019 Kliko këtu