admin.ikp

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 1013 blog entries.

Njoftim për shtyp

19.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Martini, prokuror i komanduar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Kryesuesi i seancës, pas verifikimit të prezencës […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 353, datë 3.3.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Hasani

Vendim nr. 353, datë 3.3.2021 Kliko këtu

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 339, datë 19.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Enrik Haxhiraj

Vendim nr. 339, datë 19.1.2021 Kliko këtu

Njoftim për shtyp

14.4.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elbana Lluri, me funksion gjyqtare në Gjykatën e  Apelit Tiranë.

Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën e tij kushtetuese dhe ligjore, në vlerësim edhe […]

Ankim kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elbana Lluri

Ankim datë 14.4.2021
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

13.4.2021

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 332, datë 12.1.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Lindita Male (Ziguri), me funksion prokurore e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë.

Komisioneri Publik, mbështetur në kompetencën e tij kushtetuese […]

Ankim kundër vendimit nr. 332, datë 12.1.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Lindita Male (Ziguri)

Ankim datë 13.4.2021
Kliko këtu

Njoftim për shtyp

13.4.2021

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ku vijoi shqyrtimi gjyqësor i ankimit kundër vendimit nr. 173, datë 1.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani, me detyrë prokuror/Drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Kavajë.

Pas verifikimit të prezencës së palëve, përfaqësuesi ligjor i subjektit […]

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Kuvendit nr. 102/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017”, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”, Institucioni i Komisionerëve Publikë shpall vendin vakant […]

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 350, datë 23.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Mariana Shegani (Dedi)

Vendim nr. 350, datë 23.2.2021 Kliko këtu