Ankim datë 11.2.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.7.2021 Kliko këtu
Mendim i Komisionerit Publik datë 1.10.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 16.11.2021 Kliko këtu