Ankim datë 25.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 15.12.2021 Kliko këtu
Qëndrimi i Komisionerit Publik në seancën e datës 20.12.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 7.2.2022 Kliko këtu