Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrime të çështjes datë 2.6.2021 Kliko këtu
Parashtrime/prapësime të çështjes datë 2.6.2021 Kliko këtu
Parashtrime të çështjes datë 22.6.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 7.7.2021 Kliko këtu