Ankim datë 20.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.6.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 8.7.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 16.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 3.8.2021 Kliko këtu
Përgjigje të pyetjeve të parashtruara në seancën e datës 3.8.2021 Kliko këtu