Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit normativ për “Disa ndryshime në Aktin normativ nr. 9”, datë 25.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 27.5.2020, denoncimet nga publiku, pranë këtij institucioni do të pranohen vetëm nëpërmjet:

a. Postës elektronike në këtë adresë: info@ikp.al

b. Regjistrimit të denoncimit në faqen zyrtare të institucionit, në rubrikën e dedikuar “DENONCO”, në këtë link: http://ikp.al/denonco/

c. Shërbimit postar në këtë adresë:

Institucioni i Komisionerëve Publikë; Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit”; Njësia Administrative nr. 5; Kodi postar 1019, nr. 8, Tiranë, Shqipëri

Referuar masave mbrojtëse nga COVID-19, të miratuara sipas udhëzimeve të autoriteteve përkatëse shtetërore, ju njoftojmë se denoncimet nuk mund të paraqiten personalisht pranë ambienteve të këtij institucioni.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin!