Ankim datë 20.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.10.2021 Kliko këtu
Qëndrimi i Komisionerit Publik në seancën e datës 1.11.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 9.11.2021 Kliko këtu